द्रोस्रो पटक सुचना औषधीको लागि सिलबन्दी दरभाउ पत्र 2080-10-17