प्रथम पटक सुचना औषधीको लागि सिलबन्दी दरभाउ पत्र 2080-11-22