क्याटल सपिङ्गबिधिबाट Aanesthesia Machine खरिद गर्ने सम्बन्धमा